The Chinese University of Hong Kong Department of History Department of History
Contact Us

Chinese Cultural Unity as Seen from the Wuyuan Code of Sacrifice
Research Output: A digital version of the map of Wuyuan Code of Sacrifice

PUK Wing Kin

 

 

 

RGC General Research Fund 2017/18
(#2110308 #CUHK14606217)
Chinese Cultural Unity as Seen from the Wuyuan Code of Sacrifice
Research Output: A digital version of the map of Wuyuan Code of Sacrifice

 

Funding Source: The Research Grants Council (RGC) General Research Fund 2017/18
Project Code: CUHK14606217 (2110308)
Project Title: Chinese Cultural Unity as Seen from the Wuyuan Code of Sacrifice
Fund Awarded: HK$164,980
Investigator: Professor PUK Wing Kin, Department of History, The Chinese University of Hong Kong

 

隍社川源祀典文本

 

《川源祀典》原書

 

《川源祀典》主要神祇位置

 

康熙8年(1669)《婺源縣志》地圖

 

康熙32年(1693)《婺源縣志》地圖

 

乾隆22年(1757)《婺源縣志》地圖

 

乾隆52年(1787) 《婺源縣志》地圖

 

道光6年(1826) 《婺源縣志》地圖

 

光緒9年(1883)《婺源縣志》地圖

 

民國14年(1925) 《婺源縣志》地圖

 

 

 

 

 

《川源祀典》開載神祇名單
1 人主至尊大生天齊仁聖大帝
2 四嶽四天聖帝、五嶽五宮皇后、殿下文武伯(百)官
3 泰山府掌七十六司僚宰判官
4 天下都城隍尊神
5 地下都社令大神
6 徽州府城隍之神
7 府主副山昭忠廣仁武烈英聖大帝
8 華光藏菩薩、妙吉祥如來、殿上文班聖眾、殿下武烈神祇,寺前靈官、賞罰司十保十福十大元帥、胡元帥、一切神祇
9 婺源縣城隍顯佑伯尊神
10 七十五案司官,主執陽民罪福聖眾,六房掌文卷仙官,後山頭集福土地之神
11 東關外汪大聖帝
12 北門樓胡檢察之神
13 新路口相公尊神
14 天仙觀、關王廟、東嶽廟法司香火
15 朱非塘胡大元帥
16 馬鞍山汪大聖帝
17 香田段彭公大帝
18 武口汪大聖帝
19 和順嶺泗洲大聖
20 烏坑井前相公之神
21 松樹、嵐山、梅田上下祀典神祇
22 前坦嶺三府尊侯
23 太平庵清淨梵眾
24 洞真法院法司香火官
25 鋪前相公之神
26 嬰田、塢口、思口、橋頭泗洲之神
27 雲坵廟關大聖帝合廟之神
28 牛池山、鮑家閧泗洲之神
29 漳村、楊木園相公胡帥之神
30 寺坦林伽藍主宰
31 登雲閣清淨梵眾
32 過路嶺、甲子嶺泗洲之神
33 延村、末頭玄天上帝相公之神
34 新立延福庵伽藍主宰
35 思溪顯忠廟護國彭公大帝
36 橋頭相公晏公之神
37 楊下坳泗洲之神
38 慈尊寺、永思庵伽藍主宰
39 金竹渡、覆水潭、張茶埠相公泗洲之神
40 玄元法院法司香火之神
41 金源水口供奉汪公大帝
42 王村竹林頭相公之神
43 集賢山祈雨壇土地真官
44 廣濟、感應三壇法司香火之神
45 到流坵、胡泗碣、江坑口、楊梅田、蜈蚣坳、風水前相公泗洲之神
46 江坑行宮胡大元帥
47 觀音閣清淨梵眾
48 花埕山伽藍主宰
49 姚小嶺、西充嶺泗洲之神
50 淡光寺古跡伽藍明神
51 汪家碣胡晏二大元帥
52 余村水口宗三尊神
53 石坦頭、龍田口泗洲之神
54 勝福庵、齊心堂伽藍之神
55 茶培嶺腳泗洲之神
56 太尉廟供奉周、齊、胡三大侯王
57 茶坑永興廟汪彭二大帝社公之神
58 福善橋泗洲之神
59 槎坑楊樹碣、柏樹碣、大王橋、羅墩坵合廟神祇
60 新田段相公之神
61 荷村垓石嘴頭泗洲之神
62 裡茶坑寶塔山合廟神祇
63 大埕山伽藍主宰
64 上汪坑五雷山相公之神
65 栗木嶺鳥墩坵泗洲之神
66 未源福壽庵伽藍主宰
67 上坦忠烈廟汪公大帝、觀世音菩薩
68 遺德橋頭關大聖帝、楊泗將軍、胡大元帥、觀音、趙元帥
69 祖社壇社稷神祇
70 古佛壇玉佛世尊
71 祈雨壇清淨梵眾
72 石碑頭利濟橋泗洲之神
73 寶福寺佛天香火伽藍、土地之神
74 宋家埕頭相公之神
75 萬壽庵伽藍主宰
76 鎖口潭晏公之神
77 查塢口俞九公大王
78 汪坑鯉魚石泗州之神
79 江桐嶺腳三大侯王
80 木瓜坵、蓮子坑、三不通、埕上、埕下各處泗洲之神
81 米樹塢口古跡泗洲之神
82 天竺庵伽藍主宰
83 石硤裡泗洲之神
84 新立關大聖帝合廟神祇
85 新嶺、下塘、坑口英烈廟南無三十六化身泗洲菩薩、汪大聖帝
86 新嶺頭、石洞裡泗洲之神
87 造嶺祖師慧日之神
88 烏二沖新立土地大神
89 西源寺墩山伽藍明神
90 本境高池山、高延山、上(土太)山、長田嶺、楓木坦、花埕山各處蓮台香火伽藍土地之神
91 其餘上至源頭、下至水口恭望有神無廟、有廟無神,香煙到處古跡靈壇

[回頁頂]

 

 

《川源祀典》原書

[回頁頂]

 

 

《川源祀典》主要神祇位置

[回頁頂]

 

 

康熙8年(1669)《婺源縣志》地圖

   

[回頁頂]

 

 

熙32年(1693)《婺源縣志》地圖

   

[回頁頂]

 

 

乾隆22年(1757)《婺源縣志》地圖

 

[回頁頂]

 

 

乾隆52年(1787) 《婺源縣志》地圖

 

[回頁頂頁]

 

 

道光6年(1826) 《婺源縣志》地圖

 

[回頁頂]

 

 

光緒9年(1883)《婺源縣志》地圖

[回頁頂]

 

 

民國14年(1925) 《婺源縣志》地圖

[回頁頂]

 

 

隍社川源祀典文本

再炷清香,虔忱百拜,禮請供養
人主至尊大生天齊仁聖大帝、四岳四天聖帝、五岳五宮皇后殿下文武百官、泰山府掌七十六司僚宰判官、天下都城隍尊神、地下都社令大神,徽州府城隍之神,府主副山昭忠廣仁武烈英聖大帝,華光藏菩薩妙吉祥如來殿上文班聖衆、殿下武烈神祇,寺前靈官賞罰司十保十福十大元帥胡元帥一切神祇,婺源縣城隍顯佑伯尊神,七十五案司官,主執陽民罪福聖衆,六房掌文卷仙官,後山頭集福土地之神,東關外汪大聖帝,北門樓胡檢察之神,新路口相公尊神,天仙觀、關王廟、東岳廟法司香火,朱緋塘胡大元帥,馬鞍山汪大聖帝,香田段彭公大帝,武口汪大聖帝,和順嶺泗洲大聖,烏坑井泉相公之神,松樹嵐山梅田上下祀典神祇,前坦嶺三府尊侯、太平庵清淨梵衆,洞真法院法司香火官,鋪前相公之神,嬰田塢口、思口橋頭泗洲之神、雲丘廟關大聖帝合廟之神,玉池山鮑家巷泗洲之神,漳村楊木園相公胡帥之神,寺坦林伽藍主宰,登雲閣清淨梵衆,過路嶺、甲子嶺泗洲之神,延村末頭玄天上帝相公之神,新立延福庵伽藍主宰,思溪顯忠廟護國彭公大帝、橋頭相公晏公之神,楊下坳泗洲之神,慈尊寺、永思庵伽藍主宰,金竹渡覆水潭、裝茶埠相公泗洲之神,玄光法院法司香火之神,金源水口供奉汪大帝,王村竹林頭相公之神,集賢山祈雨壇土地真官,廣濟、感應三壇法司香火之神,倒流丘、胡泗碣、江坑口、楊梅田、蜈蚣坳、風水前相公泗洲之神,江坑行宮胡大元帥,觀音閣清淨梵衆,花埕山伽藍主宰,姚小嶺、西沖嶺泗洲之神,淡光寺古蹟伽藍明神,汪家碣胡晏二大元帥,俞家村水口宗三尊神,石坦頭、龍田口泗洲之神,勝福庵、齊心堂伽藍之神,茶培嶺脚泗洲之神,太尉廟供奉周、齊、胡三大侯王,茶坑永興廟汪彭二大帝社公之神,福善橋泗洲之神,槎坑楊樹碣、柏樹碣、大王橋、羅墩丘合廟神祇,新田段相公之神,荷村垓石咀頭泗洲之神,裏茶坑寶塔山合廟神祇,大埕山伽藍主宰,上汪坑五雷山相公之神,栗木嶺鳥瞰(墩)丘泗洲之神,未源福壽庵伽藍主宰,上坦忠烈廟汪公大帝、觀世音菩薩,遺德橋頭關大聖帝、楊泗將軍、胡大元帥、觀世音菩薩、趙大元帥,社壇社稷神祇,古佛壇玉佛世尊,祈雨壇清淨梵衆,石碑頭利濟橋泗洲之神,寶福寺佛天香火伽藍、土地之神,宋家埕頭相公之神,萬壽庵伽藍主宰,鎖口潭晏公之神,查塢口俞九公大王,汪坑鯉魚石泗州之神,江桐嶺脚三侯王,木瓜丘蓮子坑三不通埕上埕下各處泗洲之神,米塢口古迹泗洲之神,天竺庵伽藍主宰,石硤裏泗洲之神、新立關大聖帝合廟神祇,新嶺下塘坑口英烈廟南無三十六化身泗洲菩薩、汪大聖帝,新嶺頭石洞裏泗洲之神,造嶺祖師慧日之神,烏二沖新立土地大神,西源寺墩山伽藍明神,本境高池山、高延山、上(土太)山、長田嶺、楓木坦、花埕山各處蓮台香火伽藍土地之神,其餘上至源頭、下至水口恭望有神無廟、有廟無神,香烟到處古迹靈壇無邊聖衆。
——顯應法院照科錄立 (何金福毛筆手抄本)

[回頁頂]

Back to top