The Chinese University of Hong Kong Department of History Department of History
Faculty Members
LAI Ming Chiu
mclai@cuhk.edu.hk
3943 7131
KHB 118
Department Chairman;
Professor
CHEUNG Hiu Yu, Jack
hycheung@cuhk.edu.hk
3943 5489
KHB 127
Assistant Professor
CHEUNG Sui Wai
swcheung@cuhk.edu.hk
3943 7115
KHB 122
Vice Chairman (Internal);
Director of MA Programme in Comparative and Public History;
Professor
CHOI Chi Cheung
jiaocho@cuhk.edu.hk
3943 7127
KHB 108
Professor (Teaching)
David FAURE
dfaure@cuhk.edu.hk
3943 7133
KHB 110
Wei Lun Research Professor of History
HE Xi
hexi@cuhk.edu.hk
3943 1529
KHB 124
Assistant Professor
HE Xiaoqing, Rowena
rowenahe@cuhk.edu.hk
3943 7128
KHB 125
Associate Professor
HO Pui Yin
hopuiyinyip@cuhk.edu.hk
3943 7111
KHB 112
Vice Chair (External);
Head of Graduate Division;
Professor
LAM Weng Cheong
wlam@cuhk.edu.hk
3943 8549 / 3943 7705
KHB 105 / NAH323
Assistant Professor
LEUNG Yuen Sang
yuensleung@cuhk.edu.hk
3943 7113
KHB 104
Emeritus Professor;
Research Professor
Stuart MCMANUS
smcmanus@cuhk.edu.hk
3943 7858
KHB 221e
Assistant Professor
Ian MORLEY
ianmorley@cuhk.edu.hk
3943 7116
KHB 129
Associate Professor
James MORTON
james.morton@cuhk.edu.hk
3943 1531
KHB 221b
Assistant Professor
POO Mu-chou
muchoupoo@cuhk.edu.hk
3943 7114
KHB 102
Vice Chairman (Research);
Research Professor
POON Shuk Wah
swpoon@cuhk.edu.hk
3943 1757
KHB 114
Associate Professor
PUK Wing Kin
wkpuk@cuhk.edu.hk
3943 7062
KHB 123
Associate Professor
Noah SHUSTERMAN
ncshust@cuhk.edu.hk
3943 1765
KHB 403
Assistant Professor
TSE Wai Kit, Wicky
wickytse@cuhk.edu.hk
3943 1762
KHB 111
Associate Professor
Remarks: KHB - Fung King Hey Building, NAH - Humanities Building