The Chinese University of Hong Kong Department of History Department of History
Home > Course List > 2015-16 > HIST4100PS > home
HIST4100PS

                           明清社會變遷與早期全球化

 Social Change and Early Globalization in Ming-Qing China

                              (2015-16第1學期)

 

課程講師:邱澎生教授 (Prof. CHIU Peng-sheng)
電話: (852) (852)3943 1762
辦公室: KHB 122
電郵: pengshan@cuhk.edu.hk

 

導師及助教: 陳海立
電郵:15013203234@163.com


上課時間:週三(Wed) 8:30am-10:15am

上課地點: LSK302

授課語言: 普通話