The Chinese University of Hong Kong Department of History Department of History
Home > Course List > 2013-14 > HIST5506B > Main
HIST5506B

中國上古科技史專題:石器及玉器工藝學

(2013-14第二學期)

課程講師:    鄧聰教授 (Prof. Tang Chung)
電話:         (852) 3943 7390 
辦公室:      文物館東翼二樓 中國考古藝術研究中心
電郵:         tangchung@cuhk.edu.hk

導師及助教: 溫雅棣 (Wen Yadi)
電郵:         hrb_yang@126.com

導師及助教: 毛迪 (Mao Di)
電郵:         maodi12345@gmail.com

上課時間:    Tue 6:30pm-9:15pm

上課地點:    YIA LT8 

授課語言:    C/P