The Chinese University of Hong Kong Department of History Department of History
Home > Course List > 2013-14 > HIST4303PS > Main
HIST4303PS

明清社會變遷與早期全球化
Social  Change  and  Early  Globalization  in  Ming-Qing  China

(2013-14第一學期)

課程講師:邱澎生教授 (Prof. Chiu Peng-sheng)
電話: (852) 394 31762
辦公室:  香港中文大學馮景禧樓1樓122室
電郵: pengshan@cuhk.edu.hk

 

導師及助教: 石穎小姐(Ms. Shi Ying)
電郵: shiying1023@qq.com


上課時間:

  1. Wed 10:30am - 12:15pm

 

上課地點: LSK 306 (李兆基樓Lee Shau Kee Building 306)

授課語言: 普通話